BAN CHẤP HÀNH

Imprimer
THÔNG TIN - Tự viện Joinville

BAN CHẤP HÀNH nhiệm kỳ 2012-2017

Thể theo  buổi họp Đại hội đồng (Assemblée Générale) của Giáo hội Linh Sơn Pháp quốc vừa qua vào ngày Thứ Bảy 21/04/2012, sau đây là thành viên của Tân Ban chấp hành