img-3375.jpg
Business Joomla Templates

2022-05-25 Tòa án Thượng phẩm PARIS

PDF Imprimer Envoyer
THÔNG TIN - KIỆN CÁO

Xin xem quyết định của Tòa án  PARIS

Tòa án Thượng phẩm PARIS du 25-05-2022 alt

-------

BI CÁC L Y, TÒA
Tuyên b th lý, trong khuôn kh ca th tc t tng này, các đơn của hi Giáo hi Phật giáo Linh sơn Thế gii ti
Vitry-sur-Seine ;

Bác b đơn xin hoãn thi hành bản án ngày 15/10/2021 do thm phán ph trách thi hành án ti Tòa án tư pháp
Créteil tuyên ;

Phán rằng không có cơ sở để pht tin ;

Buc hi Hc vin Quc tế Nghiên cu Pht giáo Paris phi thanh toán án phí v kin và tr cho hi Giáo hi Pht
giáo Linh sơn Thế gii ti Joinville-le-Pont khon tiền 1.500 euros theo qui định tại điều 700 ca b lut t tng dân
s ;

Phán rằng không có cơ sở để áp dụng các qui định tại văn bản này cho các bên khác trong v tranh chp.

QUYẾT ĐỊNH ca bà Florence LAGEMI, ch tọa phiên tòa, được s h tr ca bà Cécilie MARTEL, lc s có mt ti lúc
lưu bản án ti Phòng Lc s của Tòa để tham kho, do các bên v kiện đã được thông báo trước theo điều kin d
kiến tại đoạn 2 điều 450 ca B Lut t tng dân s.

Lục s (đã ký)
Chủ ta phiên tòa

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.