dsc_0004.jpg
Business Joomla Templates

Video Thầy Thích Trí Thuyên 01/2020

PDF Imprimer Envoyer
Index de l'article
Video Thầy Thích Trí Thuyên 01/2020
Xem tiếp
Xem tiếp
Toutes les pages

1) COƒƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒ”ƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG DUC ĂN CHAY tại chƒƒua Tịnh Độ, Kremlin Biceƒƒƒtre



2) NGŨ PHUƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒšC ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒLƒAM MOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”N tại Kagyu Samye Dzon - London



3) PHAƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒP MOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”N TỊNH ĐỘ tại tự viện Thiện Hoa - Đức quốc



4) NHAƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚N QUẢ tại Tung Lam Linh Sơn - Limoges



5) HIẾU HẠNH tại chua Tịnh Độ, Kremlin Bicetre



6) 2015 - KHOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“A TU XUẤT GIA GIEO DUYEN Tung Lam Linh Sơn - Limoges



7) 2015 (05/09) - LỄ VU LAN tại chUƒa LINH PHONG - Thụy Sỹ



8) KINH TAM BẢO Tung Lam Linh Sơn - Limoges



9) KINH CHOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚N HẠNH PHƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒUC tại chua LINH SƠN - Reims



10) COƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG DUC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry



11) GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  1/5



  GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  2/5



GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA‚ - Tung Lam Linh Sơn - Limoges 3/5