dsc_0027.jpg
Business Joomla Templates

Video Thầy Thích Trí Thuyên 01/2020

PDF Imprimer Envoyer
Index de l'article
Video Thầy Thích Trí Thuyên 01/2020
Xem tiếp
Xem tiếp
Toutes les pages

1) COƒƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒ”ƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG DUC ĂN CHAY tại chƒƒua Tịnh Độ, Kremlin Biceƒƒƒtre2) NGŨ PHUƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒšC ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒLƒAM MOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”N tại Kagyu Samye Dzon - London3) PHAƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒP MOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”N TỊNH ĐỘ tại tự viện Thiện Hoa - Đức quốc4) NHAƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚N QUẢ tại Tung Lam Linh Sơn - Limoges5) HIẾU HẠNH tại chua Tịnh Độ, Kremlin Bicetre6) 2015 - KHOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“A TU XUẤT GIA GIEO DUYEN Tung Lam Linh Sơn - Limoges7) 2015 (05/09) - LỄ VU LAN tại chUƒa LINH PHONG - Thụy Sỹ8) KINH TAM BẢO Tung Lam Linh Sơn - Limoges9) KINH CHOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚N HẠNH PHƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒUC tại chua LINH SƠN - Reims10) COƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG DUC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry11) GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  1/5  GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  2/5GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA‚ - Tung Lam Linh Sơn - Limoges 3/5GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  4/5ƒ‚GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  5/5
12) LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN VÀ ĐÀI LOAN tại Anh quốc13) KINH PHẠM VÕNG tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry14) CONTEMPLATION DU VIDE DES 5 AGREGATS tại chua LINH SƠN - BruxellesTRỰC CHỈ CHÂN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT (chua Từ Ân, 294 rue de Bajolet, 74800 St Pierre en Faucigny - FRANCE) 1/2TRỰC CHỈ CHÂN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT (chua Từ Ân, 294 rue de Bajolet, 74800 St Pierre en Faucigny - FRANCE)