img-3367.jpg
Business Joomla Templates

Video Thầy Thích Trí Thuyên

PDF Imprimer Envoyer
Index de l'article
Video Thầy Thích Trí Thuyên
Xem tiếp
Xem tiếp
Toutes les pages

1) COƒƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒ”ƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG DUC ĂN CHAY tại chƒƒua Tịnh Độ, Kremlin Biceƒƒƒtre



2) NGŨ PHUƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒšC ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒLƒAM MOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”N tại Kagyu Samye Dzon - London



3) PHAƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒP MOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”N TỊNH ĐỘ tại tự viện Thiện Hoa - Đức quốc



4) NHAƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚N QUẢ tại Tung Lam Linh Sơn - Limoges



5) HIẾU HẠNH tại chua Tịnh Độ, Kremlin Bicetre



6) 2015 - KHOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“A TU XUẤT GIA GIEO DUYEN Tung Lam Linh Sơn - Limoges



7) 2015 (05/09) - LỄ VU LAN tại chUƒa LINH PHONG - Thụy Sỹ



8) KINH TAM BẢO Tung Lam Linh Sơn - Limoges



9) KINH CHOƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚N HẠNH PHƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒUC tại chua LINH SƠN - Reims



10) COƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG DUC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry



11) GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  1/5



  GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  2/5



GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA‚ - Tung Lam Linh Sơn - Limoges 3/5



GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  4/5ƒ‚



GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Tung Lam Linh Sơn - Limoges  5/5




12) LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN VÀ ĐÀI LOAN tại Anh quốc



13) KINH PHẠM VÕNG tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry



14) CONTEMPLATION DU VIDE DES 5 AGREGATS tại chua LINH SƠN - Bruxelles



TRỰC CHỈ CHÂN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT (chua Từ Ân, 294 rue de Bajolet, 74800 St Pierre en Faucigny - FRANCE) 1/2



TRỰC CHỈ CHÂN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT (chua Từ Ân, 294 rue de Bajolet, 74800 St Pierre en Faucigny - FRANCE) 2/2



16) PHẬT THANH ĐẠO



17) 10 ĐẠI NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT



18) HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM



19) KINH PHỔ MON - chua Linh Sơn London -



20) ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN  PL 2561 - 2017



21) TẤT CẢ CÁC PHAP ĐỀU LÀ PHẬT PHAP



22) NIỆM PHẬT KINH HANH



23) TƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒAƒƒƒƒƒƒƒƒM PHƯƠNG PHA TIƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒCH THIỆN



24) ĐẠI LỄ VU LAN PL 2561 - 2017




25) Yƒƒƒƒƒƒƒƒ NGHĨA LỄ VU LAN PL 2561 - 2017



26) HANH HƯƠNG ẤN ĐỘ NEPAL - 2017



27) 2017 -KHOA XUẤT GIA GIEO DUYEƒƒƒƒƒƒƒƒŠƒƒƒŠN tại Tung Lam Linh Sơn - Limoges



28)Que hương mua Xuan 2018



29) Đại Lễ Kỷ Niệm Phật Đản 2018



30) Đại Lễ Vu Lan Bao Hiếu 2018



31) Tu Xuất Gia Gieo Duyen 2018



32) 8 điều để vượt qua khổ đau



33) Lợi ƒich của sự xuất gia



34) TET KY HOI 2019



35) TAT CA CAC PHAP DEU LA PHAT PHAP - - chua HẢI HỘI - Canada - 03/2019



36) PHUOC BAU THO TRI NGU GIOI - chua HẢI HỘI - Canada - 03/2019



37) DAI LE PHAT DAN - - Tung Lam Linh Sơn - 06/2019

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.